Сонгон шалгаруулалтын үе шат

Нийтлэгдсэн: 4 жил, 2 сар өмнө

1).Анкетийн шалгаруулалт хийх:
Энэ нь анкетийн мэдээллийг зард дурьдсан шалгуурын дагуу шалгаруулна.

2).Анхан шатны ярилцлага хийх:
Анкетийн шалгуураар тэнцсэн хүсэлт гаргагчийг анхан шатны ажлын ярилцлаганд урина.

3).Мэргэжлийн шалгалт авах:
Тодорхой шаардлагын дагуу холбогдох мэдлэгийг тодорхойлох шалгалт авна.

4).Өмнөх ажил олгогчийн тодорхойлолтыг шалгах:
Өмнөх ажил олгогчийн тодорхойлолт, ажлын туршлагагуй бол хамрагдсан сургалтын байгууллагаас гаргасан тодорхойлолтыг нягтлан шалгана.

5).Дэлгэрэнгүй ярилцлага хийх:
Шаардлагатай сонгон шалгаруулалтын баг 2-р шатны ярилцлага хийнэ.

6).Эцсийн шийдвэр гаргах:
Ажлын байр санал болгоно.