Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн бодлого Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд Ажилчдад үзүүлэх нийгмийн халамж

Нийгмийн хариуцлага

2017 онд техникийн нөхөн сэргээлтийн ажлыг олборолтын үйл ажиллагаа явуулсан талбайд ЭШ-10/70, ЭШ-6/45 алхагч экскаваторууд болон Коматцу D155А, D65Е, CAT-D9R бульдозеруудаар нийт 53.6 га талбайд хийж гүйцэтгэлээ.