Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй

Монполимет Групп нь эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн үндсэн чиглэлд “Аюулгүй ажиллагаа нэгдүгээрт” гэсэн суурь зарчмыг баримтлан Монгол Улсын ХАБЭА-н тухайн хууль, ХАБЭА-н бодлого, удирдлагын тогтолцооны тухай журам, бусад ХАБЭА-н дүрэм, заавар, стандартыг удирдлага болгон ажиллаж байна.


МОНПОЛИМЕТ ГРУППИЙН ХАБЭА-Н БОДЛОГО: 

Аюулгүй хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх

1. “Бүх хэсэг нэгжийн ажилчид  хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангасны дараа ажлаа эхэлье”. 

2 .Аюулгүй үйлдвэрлэл явуулах зан үйлийг нийт ажиллагсдадаа хэвшүүлэх.

3. Ажилтан бүрийг аюулыг илрүүлж эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлгээ хийх чадвартай болгох. 

4. Аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, эрсдэлийн арилгаж, аюулгүй ажиллах. 

5. Аюулгүй ажиллагааны хувцас, хамгаалах хэрэгслийг стандартын дагуу бүрэн өмсөж, хэрэглэж, хэвшүүлэх

 МОНПОЛИМЕТ ГРУППИЙН ХАБЭА-Н УРИА:

   “Нэгдүгээрт аюулгүй ажиллагаа”

 МОНПОЛИМЕТ ГРУППИЙН ХАБЭА-Н ЗОРИЛГО:

Сахилгын шийтгэлгүй- Хариуцлагатай уурхайчин 

    1. Аюул эрсдэлийг таних ба үнэлэх 

    2. Аюул эрсдэлийг бууруулах ба арилгах 

    3. Аюул эрсдэлийг хянах ба удирдах 

    4. Аюул эрсдэлгүй ажиллах

МОНПОЛИМЕТ ГРУППИЙН ЭРХЭМЛЭХ ЗОРИЛТУУД:

Ажилтан та Монполимет группийн үнэт зүйл мөн.

1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн орчинг нэн тэргүүнд анхаарна. 

2. Ур чадвар, ажлын үр дүнг харгалзан, хөдөлмөр эрхлэлтийн адил тэгш боломжоор хангаж, хариуцлагатай ажил олгогч байна.

  “Тосон уурхай”-н Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал – Эрүүл ахуйн дотоод журмаас

  1 дүгээр зүйл. Зохицуулах зүйл, хамрах хүрээ

  1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийтлэг журам (цаашид “журам” гэх) -аар Монгол улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм, журам, Компанийн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд ажилтны эрүүл, аюулгүй ажил, хөдөлмөр эрхлэхтэй холбоотой хөдөлмөр зохион байгуулалт. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйд оролцогч талуудын эрх, үүрэг хариуцлага), аюулгүй ажиллагааны зохион байгуулалтыг тодорхойлохтой холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.
  2. Энэхүү журмаар зохицуулаагүй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн харилцаатай холбоотой бусад асуудлыг Монгол Улсын Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль болон түүнтэй холбоотой бусад дүрэм, журмаар зохицуулна.
  3. Журмыг ерөнхий захирлын тушаалаар баталснаар байгууллагын нийт алба, бригад, хэсэг нэгжийн бүх ажилтнуудад танилцуулж, гарын үсгээр баталгаажуулах ба ийнхүү баталгаажуулснаар нийт ажиллагсад өөрсдийн үйл ажиллагаанд дагаж мөрдөх үүрэгтэй.
  4. Энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангах ажлыг ХАБЭА-н хэсэг,  Дотоод хяналтын алба зохион байгуулж, биелэлтэд нь хяналт тавьж ажиллана.

  2 дугаар зүйл. Нэр томьёоны тодорхойлолт

  2.1. Журамд хэрэглэсэн дараах нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно.

  1. 1.”Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” (ХАБЭА) - хөдөлмөрлөх явцад ажиллагааны ажиллах чадвар, эрүүл мэндийг хэвээр хадгалах, эрүүл аюулгүй нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн нийгэм, эдийн засаг, зохион байгуулалт, техник технологи, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн арга хэмжээ авах, эмчлэх, сувилах. нөхөн сэргээх, эрсдэлээс хамгаалах үйл ажиллагаа”;
  • “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал”- хөдөлмөрлөх явцад хүний эрүүл мэнд. хөдөлмөрлөх чадварт үйлдвэрлэлийн аюултай, хортой хүчин зүйлийн нөлөөллийн төвшин нь эрүүл ахуйн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс хэтрээгүй байх;
  • “Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй”-хөдөлмөрлөх явцад хими, физик, биологийн хүчин зүйлээс шалтгаалан хүний бие махбод, мэдрэл сэтгэхүйд өөрчлөлт орж өвчлөх, хөдөлмөрийн чадвараа түр болон бүрэн алдахаас урьдчилан сэргийлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа;

 • Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн удирдлагын систем(ХАБЭАУС)-ХАБЭА-н бодлого, зорилтыг тодорхойлох. тэдгээрийн хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих, үнэлгээ хийх харилцан холбоо бүхий удирдлагын цогц үйл ажиллагаа;
 • “Хөдөлмөрийн нөхцөл”- гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндэд дагнасан буюу хамссан байдлаар нөлөөлөх ажлын байрны болон үйлдвэрлэлийн орчин;
 • “Үйлдвэрлэлийн хортой хүчин зүйл” гэж хөдөлмөрлөх явцад хүний ажиллах чадвар, эрүүл мэндэд дагнасан буюу хамссан байдлаар нөлөөлөх ажлын байрны болон үйлдвэрлэлийн орчин

  • “Үйлдвэрлэлийн аюултай хүчин зүйл” гэж хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж өвчлүүлэх, сэтгэхүйд өөрчлөлт оруулах. хөдөлмөрлөх чадварыг бууруулах, мэргэжлийн өвчин бий болгох уршиг бүхий үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийг;

 •  “Аюул” - ажилтныг үйлдвэрлэлийн осолд хүргэж болзошгүй, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн болон ажлын орчны хувьд хор уршиг учруулж болзошгүй эх үүсвэр, нөхцөл байдал буюу эдгээр хүчин зүйлсийн нийлбэр;

  • “Ажлын байр”- иргэн, ажилтны гүйцэтгэх ажил үүрэгтэйгээ холбоотойгоор хүрэлцэн очих ёстой ажил олгогчийн шууд ба шууд бус хяналтын дор байх бүх байр;

 •  “Ажлын байран дахь эрсдэл” - ажилтныг үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого мэргэжлээс шалтгаалах өвчинд хүргэж болзошгүй ажлын байрны нөхцөл;
 •  “Эрсдэлийн үнэлгээ”- ажлын байран дахь эрсдэлд үнэлэлт өгөх үйл явц;
 •  “Эрсдэлийн удирдлага” –аюулыг танин илрүүлэх, эрсдэлд нь үнэлгээ өгөх, дүн шинжилгээ хийх, түүний хяналтыг тодорхойлж гүйцэтгэх, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах замаар аюулыг арилгах, эрсдэлийг бууруулах. ажлын байрны аюулгүй байдлыг хангах, нөхцөлийг нь сайжруулахад чиглэгдсэн арга хэмжээг тасралтгүй хэрэгжүүлэх үйл явц;
 •  “Үйлдвэрлэлийн осол” гэж ажилтан ажил үүргээ биелүүлэх явцад үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлийн үйлчлэлд өртөж, эрүүл мэндээр хохирох, амь насаа алдах;
 •  “Үйлдвэрлэлийн осолд дөхсөн тохиолдол” гэж ажилтан ажил үүргээ биелүүлэх явцад бага хэмжээгээр бэртэж. гэмтэж 3 хүртэл хоногийн ажлын өдрийн алдагдал гарахад хүргэсэн гэнэтийн, урьдчилсан таагүй явдал нөхцөл байдал үүссэн нь тогтоогдсон тохиолдол;
 • “Хурц хордлого” гэж ажилтан цацраг болон биологийн идэвхт бодис, химийн хорт бодисын нөлөөгөөр хурц, цочмог хэлбэрээр богино хугацаанд хордох явдал;
 •  “Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин” - хөдөлмөрлөх явцад ажилтны бие махбодод үүссэн үйлдвэрлэлийн сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөллөөс шалтгаалсан  өвчин;


 • ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, 

  ЭРҮҮЛ АХУЙН БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ

  3 дугаар зүйл. Эрхэм зорилго, уриа, үнэт зүйл, баримтлах зарчим

  1. Эрхэм зорилго, уриа: “НЭГДҮГЭЭРТ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА”   гэсэн   уриаг эрхэмлэн ажилтнуудынхаа ажиллах ая таатай орчинг бүрдүүлж, осол эндэгдэлгүй, зөв ажиллах зан үйлийг хэвшүүлэхэд бүх нийтийн оролцоог хангах замаар ажилтнууддаа бие болоод сэтгэлийн аз жаргалыг эдлүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.
  2. Үнэт зүйл:

  Байгууллагын үнэт зүйлийн нэг болох АЖИЛТАН нь байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхдээ эерэг, зөв хандлага бүхий ажлын арга барилыг хэвшүүлж, аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэж ажиллана.

  1. Байгууллагын ИТА нь аюулгүй ажлын байрыг бий болгож, аюулгүй ажил, хөдөлмөрийг дэмжих үүрэгтэй бөгөөд ажлын байранд баг хамт олонтойгоо байнга нягт хамтран ажиллаж аюулгүй байдлыг байнга манлайлж, ажилтнууддаа бие болоод сэтгэлийн аз жаргалыг эдлүүлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд манлайлна.
  2. Зорилго;

  “Монполимет” ХХК-ийн нийт ажилчдын ажлын байранд тавигдах хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлага, уурхайн аюулгүй ажиллагааны стандарт, осол эндэгдэлгүй ажиллах төлөвшилт, эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, ХАБЭА-н үйл ажиллагааны хэрэгжилтэд хяналт тавихад энэхүү журмын зорилго оршино.

  • Эрсдлийг таних ба үнэлэх
  • Эрсдлийг бууруулах ба арилгах
  • Эрсдэлгүй ажиллах
  1. Баримтлах зарчим:
  1. Аюулгүй ажиллагаанд суралцах
  2. Алжаал. ядаргаагаа тайлж, бие сэтгэлээ ажилд бэлтгэх
  3. Ажил эхлэхээс өмнө зөв ажиллах тухай бодох
  4. Аюул эрсдэлийг илрүүлж арилгах
  5. Ажлаа стандар ажлын журам /САЖ/-ын дагуу гүйцэтгэх

  Компанийн ХАБЭА-н бодлого,  ХАБЭА-г хангах нийтлэг журмын хэрэгжилтийн үндэс нь бүх ажилтнуудын (Удирдлага, ХАБЭА хариуцсан ажилтнууд, ИТА, ажилтан) хамтын үйл ажиллагааны үр дүн юм.

  D:\GBR\shine juram\juram\111.jpg