Байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн бодлого Биологийн нөхөн сэргээлт хийгдсэн байдал Орон нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд Ажилчдад үзүүлэх нийгмийн халамж

2013

Нийтлэгдсэн: 1 долоо хоног, 3 өдөр өмнө

2013

  • Орон нутгийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор Өргөн сум орчимд геофизикийн соронзон хайгуулын болон цөмийн соронзон резонансын аргаар уст цэгийн хайгуулын ажлыг гүйцэтгэж 5 худаг ашиглалтад өгөв.
  • Өргөн сумын хүсэлтээр цаг агаарын онц хүндрэл болон хээрийн түймэр зэрэг байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл тулгарсан үед хүн хүч, машин техник, шатахууны туслалцаа үзүүлсэн.
  • Өргөн сумын захиргаа удирдлагын хүсэлтээр төмөр замын зорчигчдын тавцангийн газар шороо,тэгшилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэн сумын захиргаанд хүлээлгэн өгсөн.
  • Малчдын зөвлөлгөөнийг зохион байгуулахад хамтран ажилласан.