2013 он

Нийтлэгдсэн: 1 жил өмнө

Орон нутгийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор Өргөн сум орчимд геофизикийн соронзон хайгуулын болон цөмийн соронзон резонансын аргаар уст цэгийн хайгуулын ажлыг гүйцэтгэж 5 худаг ашиглалтад өгөв.

Өргөн сумын хүсэлтээр цаг агаарын онц хүндрэл болон хээрийн түймэр зэрэг байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл тулгарсан үед хүн хүч, машин техник, шатахууны туслалцаа үзүүлсэн.

Өргөн сумын захиргаа удирдлагын хүсэлтээр төмөр замын зорчигчдын тавцангийн газар шороо,тэгшилгээний ажлыг хийж гүйцэтгэн сумын захиргаанд хүлээлгэн өгсөн.